Käyttöveden laatu vaikuttaa putkimateriaaleihin

 

Kiinteistöjen vesilaitteistojen materiaalien tulee olla kestäviä ja turvallisia eikä niistä ei saa tulla veteen terveydelle haitallisia aineita. Vesi voi aiheuttaa metallien syöpymistä, joten putkimateriaalia valittaessa on syytä selvittää rakennuspaikkakunnan veden laatu.

Kiinteistöjen kylmä- ja lämminvesijohdoiksi asennetaan kupari-, PEX- ja monikerros- eli komposiittiputkia sekä ruostumatonta terästä. Messinki on yleinen liitin- ja venttiilimateriaali, mutta liittimiä valmistetaan myös muovista. Tonttijohdot ovat useimmiten PE-muovia.

Ruostumattomat teräkset kestävät normaaleja vesiympäristöjä hyvin, mutta veden laatu vaikuttaa esimerkiksi kuparimetallien kestävyyteen. Vesilaitoksen toimittaman veden tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen vaatimukset ja suositukset, jotka koskevat lähinnä veden terveydellistä laatua. Veden tekniselle laadulle (syövyttävyydelle) ei ole asetettu vastaavia spesifisiä vaatimuksia. 

Vesilaitoksen toimittama vesi voi siis aiheuttaa metallien syöpymistä, joten putkimateriaalia valittaessa pitäisi selvittää rakennuspaikkakunnan veden laatu. Valvira on antanut talousvesiasetuksen soveltamisohjeessa 16/2018 ohjeistusta veden syövyttävyyden vähentämiseksi.

Tuotevaatimuksia täsmennetään

Ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista todetaan lyhyesti, että vesilaitteistossa käytettävien tuotteiden on oltava talousveden johtamiseen soveltuvia. Tuotteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset annetaan omissa asetuksissaan, joista PEX-putkia ja joustavia kytkentäputkia koskevat asetukset tulivat voimaan vuoden 2018 syyskuussa. 

Muita tuoteryhmiä koskevat asetusluonnokset olivat lausuntokierroksella loppuvuodesta 2018, ja asetusten on tarkoitus tulla voimaan kevään 2019 aikana EU-notifioinnin jälkeen. Nämä asetukset ovat pohjana tuotteiden kelpoisuuden arvioinnille oli sitten kyse tyyppihyväksynnästä tai muista tuotehyväksyntämenettelyistä. 

Myös uudet tyyppihyväksyntäasetukset annetaan kevään 2019 aikana. Vanhat tyyppihyväksyntäasetukset kumoutuivat vuoden 2017 lopussa, mutta niiden perusteella annetut tyyppihyväksynnät ovat voimassa määräaikansa puitteissa.

Tyyppihyväksyntäasetukset kattavat hyvin Suomessa käytetyt putket, liittimet, vesikalusteet ja venttiilit. Vesijärjestelmissä tulisikin käyttää vain tyyppihyväksyttyjä tai vastaavan kelpoisuusarvioinnin läpäisseitä tuotteita. CE-merkintä ei ainakaan toistaiseksi ole käytössä juomaveden kanssa kosketuksissa oleville tuotteille, mutta tuotteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset koskevat myös mahdollista CE-merkintää.

Markkinoilla on myös tuotteita, joiden soveltuvuutta suomalaiseen talousveteen ei ole testattu tai joiden laatua ei ole varmistettu. Epäkelvoista tai suomalaiseen veteen soveltumattomista tuotteista voi liueta veteen haitallisia aineita tai ne voivat vaurioitua ennenaikaisesti ja aiheuttaa vuotovahinkoja.

Millaista on teknisesti hyvälaatuinen vesi?

Talousveden moitteeton terveydellinen laatu on luonnollisesti tärkeää, mutta myös veden teknisen laadun tulee olla hyvä. Taulukossa 1 on esitetty teknisesti hyvälaatuisen veden tavoitearvot. Metallien ja sementtipohjaisten materiaalien (betoni, laastit) liukenemis- ja syöpymisriskin vähentämiseksi veden happamuuden (pH-arvo), veden alkaliteetin (bikarbonaattipitoisuus) sekä veden kovuuden (kalsiumpitoisuus) tulee olla riittävän korkealla tasolla. Syöpymistä kiihdyttäviä klorideja ja sulfaatteja sekä hiilidioksidia tulee olla vedessä mahdollisimman vähän. 

Suomessa erityisesti pohjavedet ovat luonnostaan happamia ja pehmeitä ja ilman käsittelyä veden laatu voi poiketa merkittävästi suositeltavasta laadusta. 

Kupariputket

Kupari on hyvin kestävä materiaali hyvälaatuisissa käyttövesissä, joissa putkien sisäpinnalle muodostuu suojaava kuparioksidikerrostuma. Käyttöönottovaiheen huuhtelu puhtaalla vedellä epäpuhtauksien poistamiseksi on erittäin tärkeää suojakerroksen muodostumiselle. Asennuksen jälkeen vettä tulee juoksuttaa putkissa vähintään viikoittain myös ennen varsinaisen käytön alkua, sillä putkissa pitkään seisova vesi heikentää suojakerroksen muodostumisedellytyksiä.

Käyttöveden laatu vaikuttaa putkimateriaaleihin

Happamassa, pehmeässä ja hiilidioksidia sisältävässä vedessä putkien sisäpinnalta voi liueta kuparia veteen etenkin käytön alkuvaiheessa, ennen kuin suojakerros on muodostunut. Liukenemisen seurauksena saniteettikalusteet voivat värjäytyä. Kuparin yleinen liukeneminen ei aiheuta vuotoja. 

Kupariputkien pistesyöpyminen riippuu ennen kaikkea käyttöolosuhteista. Pehmeät, happamat ja sulfaattipitoiset vedet sekä veden korkeat rauta-, alumiini- ja mangaanipitoisuudet voivat aiheuttaa pistekorroosioriskin lämpimän käyttöveden putkissa. Myös veden sisältämien silikaattien on epäilty aiheuttavan pistekorroosiota, mutta ilmiötä ei toistaiseksi tunneta riittävästi. Silikaatteja on vesissä aina jonkin verran, mutta veden silikaattipitoisuuden perusteella ei voida arvioida mahdollista korroosioriskiä. Tutkimustarvetta olisi etenkin erilaisten vedessä olevien ja pinnoille saostuvien piiyhdisteiden karakterisoinnissa.

Kupariputkien vuotoja voi aiheuttaa myös eroosiokorroosio, joka johtuu veden liian suuresta virtausnopeudesta tai virtauksen pyörteisyydestä esimerkiksi liitoskohdissa. 

Messinkiosat

Messinkiosien tulee olla veden koskettamilta osiltaan sinkinkadonkestävää materiaalia. Sinkinkato on messingin korroosiomuoto, jossa metalliseoksesta liukenee sinkkiä ja jäljelle jää tiiviytensä ja lujuutensa menettänyt rakenne. Seurauksena voivat olla messinkiventtiilien tukkeutumiset tai murtumat. Vesilaitteistojen messinkituotteilta edellytetäänkin Suomessa sinkinkadonkestävyyttä, ja uusissa asetuksissa sinkinkadonkestävyyden testivaatimusta on tiukennettu. 

Messinkisissä liittimissä voi tapahtua myös jännityskorroosiota, joka aiheuttaa murtumia. Käyttövesijärjestelmien kiristettävien messinkiliittimien vaatimuksiin kuuluu sinkinkadonkestävyyden testauksen lisäksi myös jännityskorroosionkestävyyden testaus. Messinkiosien tyyppitestauksessa varmistetaan lisäksi, ettei messingistä liukene liikaa lyijyä veteen. Lyijyaltistusta pyritään vähentämään, joten uusissa asetuksissa vaatimukset ovat aiempaa tiukempia. 

Messinkisissä liittimissä on viime vuosina todettu sekä jännityskorroosiota että sinkinkatoa. Myös kohonneita lyijypitoisuuksia on mitattu etenkin verkoston käyttöönottovaiheessa. Onkin syytä epäillä, että meillä hankitaan ja asennetaan Suomeen soveltumattomia tuotteita todennäköisesti edullisemman hinnan perusteella. Tämä voi kostautua vuotovahinkoina ja veteen liukenevan lyijyn aiheuttamia terveyshaittoina. 

PEX-putket

Talousveden laadun ei tiedetä vaikuttavan muoviputkien kestävyyteen, mutta muoviputkien käyttöikä voi lyhentyä liian korkeiden lämpötilojen, desinfiointiainepitoisuuksien tai paineen vuoksi.

Uusien PEX-putkien aiheuttamaa pahaa hajua ja makua kylmään ja lämpimään veteen todettiin eri puolilla Suomea vuonna 2014. Asukkaat huomasivat tämän erityisesti aamuisin, kun vesi oli seissyt putkissa yön yli. Haju- ja makuvirheen aiheuttivat putkista liuenneet kemikaalit. Ongelmat johtuivat puutteellisesta laadunvalvonnasta putkien valmistusvaiheessa. Ympäristöministeriö on sittemmin päivittänyt PEX-putkia koskevat asetukset, ja testausvaatimuksiin on lisätty PEX-putkista liukenevalle orgaaniselle hiilelle enimmäisarvo.

PEX-putkista liukeneville kemikaaleille kuten MTBE:lle, ETBE:lle, TAME:lle ja TBA:lle ei ole Suomessa eikä Euroopassa terveysperusteisia raja-arvoja talousvedessä. MTBE, ETBE ja TAME eivät ole kovin vaarallisia, ja matalan haju- ja makukynnyksen vuoksi veden käyttäjä havaitsee ne jo pieninä pitoisuuksina. Sen sijaan TBA eli tert‐butyylialkoholi aiheuttaa munuaisvaurioita, eikä sille tunneta haju- tai makukynnystä. Tästä syystä erityisesti TBA:lle on toivottu asetettavan raja-arvo tuotehyväksyntätestauksessa.

TBA:n liukenemista pitkäaikaisessa käytössä sekä tuotehyväksyntätestauksessa on selvitetty ympäristöministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hankkeessa, jonka toteuttivat Vesi-Instituutti WANDER ja VTT Expert Service Oy. Eri valmistajien putkien välillä oli eroja TBA:n liukenemisessa. Tulosten perusteella esitettiin TBA:lle tuotehyväksynnässä mahdollisesti asetettava raja-arvo. Tulokset löytyvät Vesi-Instituutin raportista. Toistaiseksi ympäristöministeriö ei kuitenkaan ole lisännyt TBA:ta tuotehyväksyntävaatimuksiin.

Kokonaisuuden hallinta on tärkeää

Materiaalista riippumatta vesijohtojen pitkän käyttöiän varmistaminen alkaa jo putkien varastoinnista ja asennuksesta. Putkiin ei saa päästä likaa tai muita epäpuhtauksia varastoinnin tai asennuksen aikana, ja ennen käyttöönottoa putket on huuhdeltava epäpuhtauksista. Painekoe tehdään puhtaalla vedellä eikä vettä jätetä seisomaan putkistoon. Käyttöönoton tulisi tapahtua mahdollisimman pian painekokeen ja huuhtelun jälkeen tai putkistoon on järjestettävä säännöllinen, vähintään viikoittainen juoksutus.

Putkistomateriaaleista veteen liuenneiden aineiden aiheuttamia terveysriskejä voidaan pienentää juoksuttamalla vesi kylmäksi ennen sen ottamista juotavaksi tai ruoanlaittoon. Muutenkin on suositeltavaa käyttää vettä runsaasti ensimmäisten kuukausien aikana putkiston käyttöönottovaiheessa.

Teksti: Tuija Kaunisto

Kuva: Vastavalo

 

 
 
 
 
 
 

RPT Byggfakta Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...