Ovi - yhdistää, erotttaa ja sisustaa toiveesi mukaan!

 
  • Kirjoittaja(t): Jukka Vahtila

Taloon astuessasi kättelet ensin oven. Oven ulkoasu ja toimivuus antavat ensivaikutelman rakennuksen ilmeestä ja laadusta. Talon sisällä ovet ovat keskeinen osa rakennuksen sisustusta. Odotusten osalta ovet rinnastuvatkin enemmän huonekaluihin kuin esim. seinän tai rungon rakennusosiin. Laaja ovivalmistajien ja erilaisten ovirakenteiden valikoima tarjoaa hyvän mahdollisuuden suunnitella juuri haluttu lopputulos.

Ovien toimivuus, helppo aukaistavuus ja suljettavuus, oikein suunnitellut aukeamissuunnat, käyttötarkoitusta vastaava mitoitus ja toimivat helaratkaisut ovat osa asumismukavuutta. Ovien merkitystä korostaa niiden päivittäinen käyttö.

Ovien esteettinen ja toiminnallinen tärkeys painottaa ovien huolellisen valinnan ja suunnittelun merkitystä. Erilaisten mieltymysten ja tarpeiden takia ovityyppejä löytyy markkinoilta runsaasti. Asiantuntijan apu onkin paikallaan ovityyppien valinnassa, ovien asennuksessa sekä heloituksen, lukituksen ja liittymien suunnittelussa. Väärien ratkaisuiden korjaaminen jälkikäteen on usein vaikeaa ja kallista.

Valtaosa ovista myydään vähittäiskaupan, rakennusliikkeiden tai talotehtaiden kautta. Valtakunnallisesti toimivia merkittäviä ovivalmistajia on puolisen tusinaa ja pienempiä valmistajia on kymmeniä. Osa valmistajista on keskittynyt muutamaan ovityyppiin. Näin rakennuksissa on usein  usean eri ovivalmistajan tuotteita. Isommat yritykset valmistavat oman mallistonsa mukaisia standardimitoitettuja ja vakiovärisiä ovia. Pienet valmistajat ovat joustavampia tuotteiden osalta, mutta vakiotuotteissa niiden hintakilpailukyky on yleensä huonompi.

OVIEN SUUNNITTELU

Yleissuunnittelu

Ovien suunnittelu kannattaa jakaa julkisivuun liittyviin oviin, sisäoviin ja mahdollisesti tarvittaviin erikoisoviin. Näin voidaan kunkin ovityypin valinnassa keskittyä keskeisimpiin vaatimuksiin ja huomioida kukin ovi sitä ympäröivän rakennuksen osana. Ovisuunnitelmassa kannattaa määrittää myös ovien asennuksen yhteydessä tarvittavat listat ym. tarvikkeet yhtenäisen lopputuloksen varmistamiseksi. Ovien suunnitteluun kytkeytyy myös rakennuksen turvallisuuden suunnittelu – sekä ovien palosuojan, murtovarmuuden että turvajärjestelmien osalta.

Julkisivuun liittyvät ovet, ulko-ovet, parvekeovet, varastonovet ja autotallin ovet ovat osa rakennuksen julkisivua. Suomen olosuhteissa lämpötila- ja kosteusvaihtelut koettelevat ovien kestävyyttä. Talvella sisä- ja ulkoilman suuri lämpötila ja kosteusero edellyttävät poikkeuksellisen kestävää ovirakennetta. Julkisivun ovien keskeiset ominaisuudet ovat:

Esteettisyys

- Toiminnallinen sopivuus
- Aukeaminen
- Oikea mitoitus
- Käyttötarkoitusta vastaava heloitus.

Tekniset ominaisuudet

- Lämmöneristys
- Tiiveys
- Ääneneristys
- Käyttötarkoitusta vastaava heloitus
- Murtoturvallisuus.
- Kestävyys.

Sisäovet voidaan jakaa laakaoviin, peilioviin ja saunan oviin. Sisäovien keskeisimmät suunnittelukriteerit ovat:

- Esteettinen sopivuus
- Käyttötarkoitusta vastaava kestävyys
- Toiminnallinen sopivuus
- Aukeamissuunta
- Oikea mitoitus
- Käyttötarkoitusta vastaava heloitus.

Esteettisyyden osalta ovityypin valinta, mahdolliset lasiaukot, erikoislasien käyttö, värimaailma, puulajin valinta, pintakuvioinnit, listoitus, pariovet, oven yläpuoliset lasiosat jne. antavat runsaasti valinnanvaraa. Valitsemalla erilaisia ovia eri rakennuksen osiin voidaan haluttaessa korostaa eri tilojen erilaista luonnetta.

Ovien mitoitus

Ovien mitoitus perustuu desimetrin luokkavälillä oleviin moduulimittoihin. Yleisimmät ovien leveydet ovat 9 ja 10 M. Vastaavasti ovien vakiokorkeus on 21 M . Moduulimitoituksessa esim. 9 M tarkoittaa nimellismitaltaan 90 senttimetrin ovea, jonka karmin ulkomitta on 890 mm. Mitoitusperiaatteella varmistetaan ns. asennusvaran jääminen karmin ja liittyvän seinän väliin.

Ovet kannattaa suunnitella riittävän leveiksi. Kapea ovi on käytössä ahtaan tuntuinen ja esim. muuton yhteydessä kapeat ovet voivat aiheuttaa ikäviä yllätyksiä. Pääsisäänkäynnin oven leveydeksi kannattaa useimmiten valita 10 M levyinen ovi. Mikäli oven osalta on tarvetta yli 10 M leveyteen, voi harkita parioven hankintaa. Normaalisti parioven toinen ovilehti on lukittuna kiinteäksi, mutta se voidaan tarpeen tullen avata nopeasti oven reunaan asennetulla ns. reunasalvalla. Korkeissa oviaukoissa käytetään yleensä oven yläpuolelle sijoittuvaa avautumatonta umpi- tai lasiosaa.

Ovia mitoitettaessa kannattaa varmistaa ovien toimittajilta tai jälleenmyyjiltä heidän vakiokokonsa. Tarpeettoman erikoismitoituksen välttäminen auttaa säästämään turhia lisäkustannuksia ja helpottaa ovien hankintaa. Isoimmat ovivalmistajat pyrkivät kattamaan pientalojen ovitarpeet vakiomittaisilla tuotteilla. Pienemmät valmistajat ovat joustavampia mitoituksen suhteen.

Rakentamismääräyksiin lisättiin 2005 määräys ovien vapaan kulkuaukon (oviaukon leveys oven ollessa auki) minimileveydeksi 800 mm ulko-oven, asuinhuoneiden ja muiden asumisen kannalta välttämättömien tilojen osalta. Näin varmistetaan rakennustemme toimivuus myös liikuntarajoitteisten henkilöiden kannalta.

Eritystason valinta

Ovien lämmöneristysvaatimukset kiristyvät lähivuosina. Osa valmistaja on jo kehittänyt uusia vaateita vastaavia tuotteita. Näiden ”matalaenergiaovien” kysyntä tulee määräysten myötä luontaisesti kasvamaan jyrkästi, jolloin tarjonta edelleen lisääntyy. Halutaanko tuleva muutos jo nyt n suhteen.ennakoida riippuu rakennuttajan arvoista ja esimerkiksi näkemyksestä energian hinnan kehityksen

OVIEN KESTäVYYS

Julkisivuun liittyvien ovien osalta parhaiten kestävyyttä saadaan parannettua pitkillä räystäillä, ovien päälle sijoitettavilla suojalipoilla tai sijoittamalla ovet syvennykseen. Näin vähennetään veden ja auringon aiheuttamaa rasitusta. Suojaamattomalla eteläsuuntaisella julkisivulla ovi joutuu erittäin rajun rasituksen kohteeksi, jolloin pitkäaikaiskestävyys vaarantuu. Myös oven sijainti ympäröivää pihaa korkeammalla vähentää kosteuden pääsyä esim. roiskevetenä oveen. Joitain ovityyppejä valmistetaan myös alumiini- tai lasikuitupintaisina, jolloin niiden kestävyys säärasitusta vastaan on olennaisesti parempi.

OVIEN RT-KORTIT

Oviin liittyvistä standardeista ja RT-korteista löytyvät yksityiskohtaiset tiedot mm. ovien nimityksiä, laatumäärityksiä ja mitoituksia koskien. Nämä toimivat hyvänä apuna yksityiskohtaisessa ovien suunnittelussa, haluttaessa perehtyä oviin seikkaperäisesti tai esimerkiksi mahdollisissa reklamaatiotapauksissa laatua ja toimivuutta arvioitaessa. Keskeinen dokumentti on RT 42-10643, johon on kerätty yleisimmät ovia koskevat tiedot.

OVIEN TOIMITUS

Vakio-ovivalikoimaan kuuluvat ovet toimitetaan jälleenmyyjien varastosta nopeasti, usein heti tai enintään muutamassa viikossa tilauksesta. Erikoistilauksen kyseessä ollessa toimitusaika saattaa venyä 5-10 viikkoon. Ovien toimitusaikoihin vaikuttavat myös rakentamisen kausivaihtelut. Kesällä toimitusajat pitenevät ja talvella ne ovat lyhimmillään. Vakiomallistoihin on muutoksia saatavissa vain rajoitetusti.

Toimitussisältöön kuuluu julkisivuovien osalta yleensä kokonainen setti käsittäen ovilevyn, kokoonpannun karmin ja kynnyksen. Sisäovet toimitetaan yleensä ovilevy ja karmi erikseen pakattuina. Sisäovissa kynnys ei normaalisti kuulu vakiotoimitussisältöön. Heloituksen osalta normaali käytäntö on toimittaa lukkorunko ja saranat ovitoimituksen yhteydessä. Ns. pintahelat eli painikkeet, lukkosylinterit ja kilvet hankitaan useimmiten erikseen paikallisista alan liikkeistä. Samoin osa erikoisheloista, kuten ovitopparit, ovisulkijat yms. tilataan yleensä erikseen. Mahdolliset ovien tiivisteet ovat tehdaskiinnitteisiä ja kuuluvat toimitukseen.

OVIEN ASENNUS

Ovien huolellinen asennus varmistaa onnistuneen lopputuloksen. Ovitoimituksen yhteydessä seuraavat ovien asennusohjeet, joihin on syytä tutustua ennen työn aloittamista. Ovilevyn ison koon takia pienikin karmin suorakulmaisuusvirhe aiheuttaa ongelmia oven käynnille ja tiiveydelle. Oven kiinnityksen tulee olla riittävän luja siirtämään avautumis- ja sulkemisvoimat ovesta seinärakenteisiin. Oven ja seinän välisen liitoksen tulee vastata seinä- ja ovirakenteelle asetettuja palo- ja ääneneristysvaatimuksia. Asennuksen yhteydessä tehtävän listoituksen huolellisuus ja suunnitelmallisuus vaikuttaa oleellisesti lopputulokseen.

Sisätiloissa huoneiden välinen ilman kulku on usein suunniteltu tapahtuvaksi tiivisteettömien ja kynnyksettömien ovien kautta, joka tulee huomioida asennusvaiheessa. Haluttaessa oviin äänieristysominaisuus tulee ilmanvaihto suunnitella muulla tavoin. Julkisivuovissa puolestaan korostuu hyvä tiiveys sekä lämmön- ja ääneneristys.

Ovien asennuksen voi ajallisesti jakaa kahteen vaiheeseen. Jättämällä ovilevyjen asennus karmien asennusta myöhempään vaiheeseen vältytään usein niiden vaurioitumiselta kosteuden tai kolhiintumisen takia. Tällöin ovilevyt tulee varastoida valmistajien varastointiohjeiden mukaisesti. Suositeltava tapa on myös käyttää rakennusaikaisia tilapäisovia tarpeen vaatiessa. Näin vältetään varsinaisten ovien vaurioituminen työmaavaiheessa.

OVIEN HUOLTO

Normaalisti ovien vuosittaiseksi huolloksi riittää saranoiden ja lukkojen voitelu. Voitelu takaa oven ja helojen miellyttävän toiminnan ja pidentää niiden käyttöikää. Huollon yhteydessä kannattaa tarkistaa tiivisteiden ja pintakäsittelyn kunto sekä mahdolliset mekaaniset vauriot. Ajoissa tehdyt kunnostustoimet estävät isompien vahinkojen syntymisen ja ylläpitävät rakennuksen arvoa sekä viihtyisyyttä.

JULKISIVUUN LIITTYVäT OVET

Julkisivuovien ulkoasussa kannattaa arvioida niiden yhteensopivuus rakennuksen julkisivuun ja ympäristöön. Tasapainoinen ja ilmeikäs julkisivukokonaisuus on myös ovia koskettava lähtökohta. Ulkoasuun voidaan vaikuttaa ovien rakenteella, lasiaukoilla, pintamateriaalivalinnalla ja pintakäsittelyllä. Pääsisäänkäynnin ulko-ovi halutaan usein valita ilmeeltään muita ovia arvokkaammaksi. Näin saadaan sisäänkäyntiä korostettua ja opastetaan vierailijat oikealle ovelle.

Ulko-ovimallistot ovat designiltaan varsin laajat – selkeistä perusovista moni-ilmeisiin kuvio-, lasi- ja väriyhdistelmiin. Edellytykset oman yksilöllisen ja taloon sopivan oven löytämiseksi ovat hyvät.

Ulko-ovet suunnitellaan useimmiten ulospäin avautuviksi. Yleisin kätisyys ulko-oville on ns. oikeakätinen ovi, jolloin saranat ovat ulkoa katsottaessa oven oikeassa sivussa. Tällöin oven aukaisu tapahtuu oikean käden otteella painikkeesta. Kätisyys on jokaisen oven kohdalla harkittava erikseen, jotta aukeava ovilehti ei esimerkiksi avaudu sisäänkäyntiä hankaloittavasti. Samoin oven läheisyydessä saattaa sijaita rakenteita, jotka estävät oven aukeamisen toiseen suuntaan. Useampien ovien sijaitessa vierekkäin tulee välttää avautumista siten, että ovet avattaessa vaurioittavat toisiaan.

Teknisessä suunnittelussa lähtökohtana on rakennukselle asetetut tavoitteet esimerkiksi äänen- ja lämmöneristyksen osalta. Ovien tulee vastata muuta rakennuskokonaisuutta. Etenkin kaava-alueelle rakennettaessa on mahdollinen ääneneristysvaade otettava huomioon. Tiiviin rakentamisen yleistyessä tarve paloluokiteltuihin oviin on yleistynyt. Ovien asennustavan on täytettävä julkisivun tasovaatimukset.

Lämmöneristyksen osalta lämpimien tilojen oven U-arvon tulee olla korkeintaan 1,4 kWh/m³ koko ovirakenteelle laskettuna. Tämä johtaa isommissa lasiaukoissa yleensä kolminkertaiseen lasitukseen selektiivilasilla. Oven lasiaukon ollessa pieni voidaan käyttää myös kaksinkertaista eristyslasielementtiä selektiivilasilla varustettuna. Lähivuosina määräykset kiristyvät.

ääneneristyksen osalta Suomessa on perinteisesti totuttu varsin hyvään eristystasoon. Niinpä huonoon ääneneristykseen päätyminen saattaa laskea asumisviihtyisyyttä yllättävän paljon. Ympäristö luonnollisesti määrittää oven ääneneristystason. Taajama-alueella, vilkkaasti liikennöityjen alueiden tai teollisuuden läheisyydessä ääneneristyksen tarve on ilmeinen ja haja-asutusalueella tällä ei useimmiten ole juurikaan merkitystä. Usein ääneneristysvaade on asetettu jo alueen kaavasuunnittelun yhteydessä.

Yksinkertainen suunnitteluperiaate on parantaa ääneneristystä joko tuulikaapilla tai valitsemalla kaksilehtiset ovet. Yksilehtisen oven ääneneristyksen parantaminen on aina teknisesti vaativampi. Pääsisäänkäynnin ovena kaksilehtinen ovi on käytön kannalta hankalahko. Kaksilehtisessä ovessa kannattaa varmistua sisemmän oven kestävyydestä, sillä sisäovityyppinen rakenne yleensä käyristyy kosteuseron vaikutuksesta. Toimittajilta kannattaa pyytää vertailua varten tiedot kunkin ovimallin ääneneristystasosta. Vertailua tehtäessä on huomattava, että erilaiset ääneneristysarvot antavat erilaisia eristysarvoja. Yleisimmin käytettyjä arvoja ovat eristävyys liikennemelua vastaan ja keskimääräinen ilmaääneneristävyys.

Tiiveyden osalta käytännössä kaikki tehdasvalmisteiset ovet täyttävät vaativimman tiiveysluokka 1:n vaatimukset. Suhteellisen pienikin asennusepätarkkuus heikentää kuitenkin nopeasti tiiveyttä aiheuttaen vetoisuutta, lämmitysenergian hukkaa ja alentaen ääneneristävyyttä. Yleisimmin ulko-ovissa käytetään silikoni- ja EPDM-tiivisteitä. Silikonin etuna on pehmeys, joka tarjoaa oven helpon avattavuuden ja suljettavuuden sekä useat värivaihtoehdot. EPDM-kumin etuna puolestaan on parempi tiivisteen lujuus. Tiivisteen suositeltavin kiinnitystapa on uraan ”hännästään” asennettu tiiviste. Teippikiinnitteisen tiivisteen pysyvyys on huonompi. Tiiviyden säilymisen varmistamiseksi kannattaa verrata tiivisteiden kokoa. Isohalkaisijainen tiiviste antaa enemmän pelivaraa oven käynnin muuttuessa. Samoin tiivistävien karmi- ja ovilehtipintojen reilu limittyminen tuo tiiveyteen varmuutta. Liian tarkalle suunnittelulle perustuva tiiveys saattaa käytännössä johtaa ongelmiin. Nämä tekijät korostuvat etenkin kehysrakenteisissa ovityypeissä, joissa ovilehden eläminen on voimakkaampaa. Oven alapäässä tiivisteen sijoittaminen ovilevyyn on kynnyksessä sijaitsevaa tiivistettä parempi. Tällöin kynnykselle astuminen ei aiheuta tiivisteen rikkoutumis- tai irtoamisvaaraa.

Julkisivuun liittyvien ovien osalta murtosuojauksen suunnittelu on tärkeä tehtävä. Lukitussuunnitelma kannattaa tehdä yhdessä alan asiantuntijan kanssa, joka voi tarvittaessa ottaa huomioon myös asennettavat hälytys- ym. järjestelmät. Perinteiset takalukittavat sylinterilukot ovat pääsääntöisesti riittävä ratkaisu, mutta tapauskohtaisesti voidaan asentaa esim. varmuuslukot ja sähkökäyttöinen lukitus. Saranoiden osalta ns. turvasaranat ovat jo vallitseva saranatyyppi. Saranan karmi- ja ovilehden puoliskot yhdistää tällöin toisesta saranapuoliskosta toisen läpi menevä metallinen tappi. Tappi estää ovilehden nostamisen irti saranasivun puolelta murtotarkoituksessa.

Lukitussuunnitelman yhteydessä suunnitellaan myös lukituksen ns. sarjoitus. Tämä tarkoittaa suunnitelmaa siitä, millä avaimilla halutaan päästäväksi mistäkin ovesta. Yleisimmin käytetyt sylinterilukot antavat tähän hyvän lähtökohdan. Normaalisti joillakin avaimilla halutaan pääsy kaikista ovista ja joihinkin avaimiin voidaan suunnitella pääsy vain esim. rakennuksen teknisiin tiloihin mahdollista huoltotarvetta varten. Samoin rakennuksen mahdolliseen toimisto- tai vuokraosaan voidaan suunnitella oma sarjoitus. Alan asiantuntijoilla on useimmiten hyvä koulutus ja kokemus erilaisten sarjoitusten suunnittelusta.

Jos etäisyys julkisivun ovesta viereiseen rakennukseen on alle viisi metriä vaaditaan käytettävältä ovelta 30 minuutin paloluokka.

Ulko-ovet

Ulko-ovia käytetään yleisimmin pääsisäänkäynnin ovina. Ulko-ovet jaetaan rakenteensa perusteella levy- ja kehysrakenteisiin oviin. Levyrakenteinen ovi on jo pitkään ollut ulko-ovimarkkinoita hallitseva ovityyppi

Levyrakenteisissa ovissa ovilevy on useimmiten valmistettu liimaamalla säänkestävästi puukehän kummallekin puolelle erilaisia kerroksia viiluja, vaneria ja HDF-puukuitulevyä. Kosteuselämisen minimoimiseksi oveen liimataan myös ohut alumiinilevy kummallekin puolelle ovikehää. Rakenteessa pyritään ulko- ja sisäpinnan symmetriaan kieroutumisen estämiseksi. Oikealla levyrakenteella ovilevyn kieroutuminen saadaan eliminoitua merkityksettömän pieneksi. Levyrakenteinen ovi säilyttää hyvin myös suorakulmaisuutensa toimiessaan yhtenä jäykistettynä elementtinä. Eristävyys aikaansaadaan levyrakenteiseen oveen sijoittamalla kehäpuiden sisään polyuretaani- tai EPS-levy tai ruiskuttamalla eristemassa ovirakenteeseen oven ollessa liimauspuristimessa. Vaihtoehtoisesti eristeenä voidaan käyttää eristevillaa, joka asennetaan kehyspuiden väliin ennen ovilevyn sijoittamista liimauspuristimeen.

Levyrakenteista ovea voidaan elävöittää jyrsimällä oven pintaan erilaisia kuvioita ja liimaamalla esim. muotoiltuja jalopuuosia tai peilejä edustavuuden lisäämiseksi.

Levyrakenteiseksi ulko-oveksi voidaan valita puupintainen tai maalattu ovi. Puupintaisessa ovessa käytetään valinnaisesti mänty-, teak-, tammi- tai gabon-viilua. Pintakäsittelyinä puupintaisissa ovissa käytetään yleisimmin suojakäsittelyä, kuullotusta, öljyämistä tai lakkausta. Maalatuissa ovissa säänkestävä HDF- tai MDF-puukuitulevy on yleisin materiaali. Puukuitulevyjen pintaan voidaan jyrsiä erilaisia kuvioita ilmeikkyyttä antamaan.

Erikoisempina ratkaisuina ulko-oven pinta voi olla myös metallilevystä tai lasikuidusta valmistettu, jolloin oven säänkestävyys on puupohjaisia rakenteita parempi. Oven pinta voi olla joko sileä tai kuvioitu – jopa jalopuuimitoitu.

Ulko-oven varustaminen lasiaukolla antaa ovelle lisää ilmeikkyyttä, tuo valoa eteistilaan ja antaa mahdollisuuden tunnistaa tulevat vieraat ovea avattaessa. Lasiaukkojen muodolla, koolla ja sijoituksella saadaan hyvinkin yksilöllisiä ratkaisuita. Lasiosassa on mahdollista käyttää erilaisia lasimateriaaleja, joilla saadaan halutta ulkoasu ja näkyvyys lasin läpi. Valmistajien mallistoista löytyy valmiiksi suunniteltuja näyttäviä ovityyppejä. Lasiosan puuttuessa tai lasien tehdessä tulijan tunnistamisen mahdottomaksi voi ulko-oven varustaa ns. ovisilmällä.

Lasiaukotukset ja liimattavat pintaosat nostavat oven hintaa merkittävästi.

Kehysrakenteisissa ovissa oven rungon muodostavat toisiinsa kestävillä liitoksilla yhdistetyt kehyspuut. Kokoonpantuun ovikehykseen asennetaan kosteudensulkumuovi, eristelevyt tai -villa ja kiinnitetään pintaan tulevat paneelit ja levyt. Kehysrakenteisten ovien ulkoasua on helppo muunnella esimerkiksi oven paneelauksella. Erilaiset vinopaneelaukset löytyvätkin useimpien valmistajien mallistosta. Kehysrakenteiset ovet voivat olla sekä maalattuja että kuullotettuja.

Kehysrakenteisten ovien osalta kannattaa varmistaa, että kehyspuut on tehty vähintään kahdesta kappaleesta liimaamalla. Liimauksella vähennetään puun kosteuden vaihteluiden mukaan tapahtuvaa elämistä, joka saattaa kierouttaa ovilevyä. Kertopuun käyttö ovirunkona on yleistymässä kieroontumattomuutensa takia.

Kehysrakenteisissa ovissa kosteuselämisen aiheuttamat ongelmat ovat levyrakenteisia ovia yleisempiä. Toisaalta kehysrakenteisia ovia on helpompi hankkia asiakaskohtaisina yksilöllisinä sovelluksina pienemmiltä valmistajilta.

Ulko-ovien kynnykseksi kannattaa pääsääntöisesti valita kovapuukynnys, joka on vahvistettu metallisilla kulmalistoilla. Näin estetään päivittäisestä käytöstä johtuvan kulumisen aiheuttamat ongelmat oven kestävyydelle ja ominaisuuksille.

Ulko-ovien karmisyvyys on isoimmilla valmistajilla vakioitu 105…115 mm:n syvyiseksi. Tästä aiheutuu tarve pielilistoituksen käyttöön. Pienemmiltä valmistajilta on mahdollisuus saada seinävahvuuden mukaan mitoitetut karmit. Asennusdetaljit kannattaa suunnitella yhdessä rakennesuunnittelijan kanssa.

Ulko-oville myönnettävät takuut vaihtelevat huomattavasti. Takuiden pituuteen ja sisältöön kannattaa tutustua ennen hankintapäätöksen tekoa.

Parvekkeen (puutarhan) ovet

Parvekkeen ovia valmistetaan ulko-ovien tapaan sekä levyrakenteisina että kehysrakenteisina ovina. Teknisesti ovityyppien ominaisuudet vastaavat samalla rakenteella toteutettuja ulko-ovia. Parvekeovet ovat ulkoasultaan ulko-ovia yksinkertaisempia ja eri vaihtoehtoja on rajatummin tarjolla. Levyrakenteiset ovet ovat kehysrakenteisia ovia pelkistetympiä ilmeeltään.

Parvekeovet toimittaa yleensä ikkunavalmistaja. Tällä menettelyllä varmistetaan vierekkäin olevien tuotteiden yhtenäinen muotokieli, sama värisävy ja yhteensopiva mitoitus. Parvekeoven lasiaukko valitaan useimmiten samankorkuiseksi kuin vieressä olevan ikkunan lasiaukko. Näin saadaan talon julkisivuun ehjä ikkunalinja. Parvekeoven lasiosa on usein huomattavan iso ja ovi sijaitsee yleensä oleskelutiloissa. Tästä syystä lasiosan eristyskykyyn kannattaa kiinnittää huomiota ja valita ikkunoita vastaava lämmöneristystaso.

Parvekkeenovia toimitetaan yksi- ja kaksilehtisinä. Yksilehtiset ovet ovat viime vuosina selvästi yleistyneet johtuen oven helpommasta käytettävyydestä. Yksilehtiselle ovelle ei myöskään tarvitse varata rakennuksen sisältä tilaa ovilehden aukeamista varten. Toisaalta kaksilehtisellä ovella saadaan parempi ääneneristävyys, oven sisäpinta sijoittuu samaan tasoon ikkunoiden kanssa ja sisemmän oven tiiveys varmentuu ulko-oven ottaessa vastaan pahimman säärasituksen. Kaksilehtinen ovityyppi on mahdollista valmistaa myös ns. kytketyllä rakenteella. Tällöin ulompi ovilehti on kiinnitetty kiinni sisempään ovilehteen ja ovilehdet aukeavat yhtenä elementtinä. Suomessa kytkettyä ovirakennetta käytetään vain alumiinisen ulkolehden kanssa ja tällöinkin harvoin. Kaksilehtisissä ovissa on luonnollisesti kaksinkertainen määrä pestäviä lasipintoja.

Kehysrakenteisen oven yhteydessä kannattaa varmistaa ovikehän liimattu tai Kertopuinen rakenne. Liimaamaton kehäpuu on selkeästi herkempi kieroutumiselle. Eri valmistajien käyttämien kehäpuiden koko vaihtelee melkoisesti. Pienimpien kehäpuiden ollessa kyseessä kannattaa varmistua tuotteen toimivuudesta käytännössä ennen ostopäätöksen tekoa. Vastaavasti paneelattujen ovien uloimpien paneelien vahvuus on aiheellista verrata. Mitä ohuempi paneeli sen helpommin se säärasituksessa halkeaa ja vahingoittuu. Myös paneelien laatutaso ja oksaisuus vaihtelevat eri toimittajilla.

Alumiinipintaisten ikkunoiden yleistyessä myös alumiinipintaiset parvekeovet ovat yleistyneet. Oikein toteutettu alumiinisuojaus antaa hyvän suojan säätä vastaan pidentäen oven ikää ja parantaen toimivuutta. Oleellisinta on riittävä tuuletusväli (mieluimmin vähintään 6 mm) alumiinin ja puun välissä. Huono puuosien tuuletus saattaa kerätä puuhun kondenssikosteutta ja vahingoittaa ovea. Kaksilehtisissä ovissa alumiinisuojaus on yleensä toteutettu tekemällä ulkolehti kokonaan alumiiniprofiileista. Alumiinisuojauksesta johtuva lisäkustannus on suhteellisen pieni verrattaessa siitä saatavaan hyötyyn. Sateelta ja kovimmalta auringonpaahteelta suojattuna perinteinen puupintainen ovi luonnollisesti toimii hyvin.

Erikoisratkaisuna on markkinoilla saatavana myös lasikuitupintaisia parvekeovia, joiden säänkesto on hyvä.

Heloituksen osalta kehysrakenteiset parvekeovet kannattaa varustaa ns. pitkäsulkijalla. Tällöin lukituspisteitä saadaan normaalikorkuisissa ovissa kolme. Eri korkeuksilla sijaitsevat teljet varmistavat oven tiiveyttä ja auttavat ovilevyä pysymään suorassa. Teljen osalta kääntyvillä teljillä varustetut tuotteet antavat varmemman lukittumisen kuin ns. rullateljellä varustetut ovet. Usein käytössä oleva parvekeovi kannattaa varustaa painikekäyttöisellä ns. aukipitojarrulla. Tämän avulla ovi saadaan lukittua esim. tuuletusta varten haluttuun asentoon ja vältytään oven vaurioitumiselta tuulessa.

Tiivisteinä parvekeovissa käytetään yleisimmin silikoni-, EPDM- tai TPE-kumitiivisteitä. TPE-tiivisteen etuna on sen kierrätettävyys ja haittana huonompi elastisuus. TPE-tiivisteitä on saatavana useammassa värissä.

Parvekeovet kannattaa varustaa ulkopuolen ns. potkupellillä vahingoittumisen estämiseksi.

Parvekeoven karmisyvyys kannattaa valita samaksi viereisen ikkunan kanssa, mikäli valitulla toimittajalla on tähän mahdollisuus. Tällöin valmiiksi asennetut tuotteet ovat siisti ja selkeä kokonaisuus ilman pielilistojen käyttöä.

Varastonovet

Varastonovet ovat pääsääntöisesti kehysrakenteisia paneelattuja ovia. Varastonovia valmistetaan sekä lämpöeristettyinä että ns. kylminä eristämättöminä ovina.   

Varastonovien ulkoasuun saadaan haluttaessa ilmeikkyyttä erilaisilla paneelauksilla. Varastonovia toimitetaan suojakäsiteltyinä, kuullotettuina ja maalattuina.

Varastonovien osalta kannattaa tarkistaa kehyspuun perustuminen liimattuun rakenteeseen. Samoin käytettyjen paneelien paksuus ja raaka-aineen laatu vaihtelevat eri toimittajilla. Oksaisen paneelin ongelmana on auringonpaisteen aiheuttama pihkan valuma ja kiehuma oksakohdista oven pintaan.

Varastonovien lukitus ja sarjoitus kannattaa suunnitella muiden julkisivuovien yhteydessä ottaen huomioon oven takana sijaitsevan tila ja mahdollinen pääsy muihin tiloihin.

SISÄOVET

Sisäovien valinta kannattaa aloittaa tutustumalla eri valmistajien esitteisiin ja tuotteisiin. Näin syntyy mielikuva vaihtoehdoista ja niiden soveltuvuudesta suunniteltavaan rakennukseen. Normaalikäytössä kaikki sisäovityypit täyttävät niille asetetut tekniset vaatimukset, joten sisäovien valinta painottuu esteettiseen näkökulmaan. Esimerkiksi laitoksissa ja julkisissa tiloissa ovien käyttö on usein niin rajua, että ovien suunnittelussa kestävyys ohjaa valintaa.

Toiminnallisesti ovissa tulee huomioida oikea avautumissuunta. Auetessaan ovet eivät saisi sulkea käyntiä johonkin toiseen tilaan, osua toiseen avattavaan oveen, peittää katkaisijoita jne. Samoin ovien aukeamissuunnassa ja kätisyydessä tulee arvioida oven avautumisen vaatiman tilavarauksen vaikutus huoneen sisustukseen ja käyttöön. Useimmissa sisäovissa ovien saranointi ja lukitus on ns. symmetrinen, jolloin ovien kätisyys voidaan valita vasta työmaalla. Asia on kuitenkin syytä tarkistaa ovityypeittäin. Mikäli ovilevylle ei löydy haittaa aiheuttamatonta avautumista voidaan käyttää taiteovea tai pienentää ovilehteä käyttämällä reunasalvalla varustettua pieliosaa. Oviaukot kannattaa joka tapauksessa suunnitella riittävän leveiksi helpon kuljettavuuden ja avaramman vaikutelman takia.

Suomessa asuintilojen sisäovet ovat huullettuja. Huullos tarkoittaa ovilevyssä olevaa karmin päälle asettuvaa osaa, joka peittää karmin ja ovilehden väliin jäävän käyntivälin. Huullettu ovi antaa suljettuna suorareunaista ovea viimeistellymmän vaikutelman.

Sisäovien heloituksen suunnittelu on normaalissa asuintalossa julkisivuovia huomattavasti helpompi tehtävä. Symmetrian lisäksi heloitusta helpottaa WC-ovien vääntönupille varattu tila vakiona useimmissa sisäovityypeissä. Valmistajien vakioheloitus vastaa useimmiten käyttötarkoitusta ja ulkonäöllistä yksilöllisyyttä tuovat pintahelat, kuten painikkeet hankitaan erikseen alan vähittäismyyntipisteistä. Sekä heloja myyvät liikkeet että ovivalmistajat ovat käytettävissä heloitusta suunniteltaessa.

Sisäoville on useimmiten vakiokarmisyvyyksinä valittavissa 68 mm:ä ja 92 mm:ä. Nämä syvyydet soveltuvat yleisimpiin väliseinämitoituksiin. Erikoistilauksesta valmistetaan myös muita mittoja, mutta tuotteen hinta ja toimitusaika saattavat muuttua oleellisesti.

Kynnykset eivät useimmiten sisälly toimitukseen, joten kynnyksen tarve on erikseen arvioitava. Useimpien tilojen välillä kynnys ei sinänsä ole tarpeellinen ja lattia saadaan jatkumaan yhtenäisenä tilojen välillä. Toisaalta haluttaessa vaihtaa lattiamateriaalia antaa kynnyksen käyttö tähän luontevan mahdollisuuden. Kynnykset valmistetaan yleisimmin kovapuusta; esim. tammesta, pyökistä tai trooppisista puulajeista.

Sisäovet ovat normaalisti tiivistämättömiä. ääntä eristäviä ovia voidaan käyttää esimerkiksi takaamaan työ- ja makuuhuonetilojen rauhallisuus. Tällöin ovet ovat normaalia raskaampia ja ympäriinsä tiivistettyjä kynnyksellisiä ovia. Haluttaessa rajata jokin huone äänieristysmielessä on LVI-suunnittelijaa informoitava tästä ilmanvaihdon järjestämiseksi. Tiivisteettömät ovet ovat kevyempiä käyttää ja ne ovat edullisempia. Sisäovissa käytetään yleisimmin silikoni- ja EPDM-kumitiivisteitä. Myös paloa eristävät ovet ovat raskaita ja tiivisteellisiä.

Rakenteellisesti sisäovet jaetaan seuraavasti:

- Laakaovet
- Kehysrakenteiset ovet (peiliovi)
- Muotopuristeovet (peiliovi)
- Lasiovet
- Taiteovet
- Erikoisovet.

Laakaovet

Yleisin käytetty ovityyppi on maalattu laakaovi. Oven pinta on vakorakenteena sileä. Laakaovia valmistetaan myös viilupintaisina, lasiaukollisina ja uritettuina. Vakiona maalatut ovet toimitetaan valkoisina, mutta erikoisvärejä saa erikseen tilaamalla.

Laakaoven rakenne koostuu ohuesta kehäpuurungosta, jossa on lukon ja lasiaukkojen kohdalla vahvikkeet. Kehäpuurungon väliin kiinnitetään pahvikenno. Tämän rakenteen molemmille puolille liimataan pintaan kovalevyt, jolloin rakenteesta saadaan yhtenäinen jäykkä levymäinen tuote. Laakaovien etuna onkin niiden levymäinen symmetrinen rakenne, jolloin kieroutumista ja oven roikkumista ei juuri esiinny. Vakiorakenteena toteutettu laakaovi on markkinoiden edullisin sisäoviratkaisu.

Uritetussa laakaovessa oven pintaan jyrsitään erimuotoisia kuvioita, jolloin saadaan elävyyttä esimerkiksi peiliovimallin muodossa. Uritetuissa ovissa kovalevyn sijaan käytetään usein MDF-levyä.

Kehysrakenteiset peiliovet

Kehysrakenteiset ovet ovat ilmeeltään elävämmät ja perinteisemmät kuin sileät laakaovet. Kehysovia toimitetaan sekä puupintaisina että maalattuina. Puupintaiset ovet valmistetaan joko viiluttamalla tai massiivipuisena. Viilupinnalla saadaan ovelle tasainen oksaton laatu ja kokopuisen oven pinta ollessa elävämpi. Yleisimmin massiivipuuna käytetään Suomessa mäntyä. Peiliovissa on yleisimmin kaksi tai kolme peiliosaa.

Kehysrakenteisissa peiliovissa oven runko koostuu tukevista, lujilla liitoksilla yhdistetyistä kehyspuista. Muotoon höylättyjen kehäpuiden väliin asetetaan muotoillut peiliosat. Maalattujen peiliovien pinta- ja peilirakenteena käytetään massiivipuun lisäksi MDF-puukuitulevyä. Levy tarjoaa hyvän maalauspohjan ja työstettävyyden sekä kovan pinnan ovilevylle. Kehyspuiden osalta kannattaa varmistaa niiden valmistaminen useammasta osasta liimaamalla. Kehyspuut saattavat maalattuina olla myös ohuella MDF-levyllä pinnoitettuja. MDF-levy antaa tasalaatuisen, sileän ja puuta kovemman pinnan ovikehälle.

Kehysrakenteisissa saunanovissa laatu- ja hintavalikoima on runsas. Halvimmillaan kehyspuu tehdään liimaamattomasta oksaisesta kuusesta ja arvokkaimmillaan oksattomasta tervalepästä. Saunanovea valittaessa kannattaa muistaa oven joutuminen toistuvaan kosteus- ja lämpörasitukseen, joka aikaansaa heikkorakenteisen oven kieroutumisen ja pihkan valumisen oksakohdista. Puinen saunanovi lasiosattomana erottaa pesuhuoneen ja saunan toisistaan, mutta toisaalta on vaarana ahtauden tunne. Puurakenteinen saunanovi vaatii säännöllisesti huoltoa säilyttääkseen toimivuutensa ja ulkoasunsa.

Muotopuristetut peiliovet

Muotopuristetut peiliovet vastaavat laakarakenteisia ovia lukuun ottamatta pintaan liimattujen kovalevyjen valmiiksi tehtyä peilinomaista muotoilua. Muotopuristetut ovet ovat kehysrakenteiseen peilioveen nähden huomattavasti kevyempiä. Etuna muotopuristetuilla ovilla on tasalaatuisuus ja mahdollisuus uritettua laakaovea syvempiin kuviointeihin. Muotopuristetut ovet toimitetaan aina valmistajan malliston mukaisina. Suomessa muotopuristetut peiliovet ovat yleisimmin valkoiseksi maalattuja ja erilaiset puupintajäljitelmät eivät juuri ole saavuttaneet suosiota.

Saunanovet

Saunanovet jaetaan kehysrakenteisiin ja lasirakenteisiin oviin. Perinteisissä kehysrakenteisissa ovissa oven rungon muodostaa massiivipuinen, jäykillä liitoksilla koottu kehysrakenne. Kehysrakenteeseen tehdään joko paneelaus, lasitus tai näiden yhdistelmä. Lasirakenteisessa ovessa ovilevy perustuu karkaistun lasilevyn käyttöön. Sekä kehysrakenteisista että lasirakenteisista ovista löytyy valmistajilta erilaisia mallistoja.

Saunanovia suunniteltaessa kannattaa arvioida lasioven ja paneelatun oven erilaisuus. Lasiovi antaa avaruutta ja valoisuutta saunatiloihin ja paneeliovi puolestaan tuo näköesteen sauna- ja pesutilojen välille. Saunanoven sijoituksessa kannattaa mahdollisuuksien mukaan välttää roiskeveden osumista oveen. Lasipintainen ovi ei tummu veden vaikutuksesta, mutta toisaalta mahdolliset roiskeet näkyvät siinä paneelipintaa helpommin.

Myös lasiovissa käytetään yleisimmin puukarmia, joka saattaa muodostuu eniten huoltoa vaativaksi kohteeksi pesuhuoneen puolella. Saunan ovien karmin puulajin tulee sopia yhteen sekä löylyhuoneen että pesuhuoneen seinäpintojen kanssa. Varminta on käyttää samaa puulajia kuin saunan paneelauksessakin. Toisaalta on mahdollista saranoida lasiovi suoraan seinään, jolloin vältytään karmin vaurioituminen veden takia.

Kehysrakenteisten saunan ovien lukitus on yleisimmin vetämällä / työntämällä toimiva rullasalpa ja lasiovissa puolestaan käytetään keskittävää saranaa.

Kostean tilan ovet

Tiloihin, joissa on vaarana oven joutuminen toistuvasti kosteudelle alttiiksi on kehitetty kostean tilojen puuovien mallisto. Kostean tilan ovet soveltuvat esimerkiksi kodinhoitohuoneen ja pesuhuoneen väliseksi oveksi. Kostean tilan osissa laseina käytetään näkyvyyden estäviä lasituotteita. Kosteiden tilojen ovien käyttö roiskeveden ja kosteuden yhteydessä on suositeltavaa – normaalit sisäovet eivät kestä vaativia olosuhteita pitkäaikaisesti. Puuovien vaihtoehtona on lasioven käyttö. Lasiovi voidaan suunnitella läpinäkymättömäksi esimerkiksi laminointitekniikalla.

Kosteiden tilojen puuovet varustetaan yleensä painikkeella käytettävillä lukoilla ja lasiovet keskittävällä saranalla. Etenkin kapeissa tiloissa voidaan harkita myös lasiliukuoven käyttöä..

Taiteovet

Taiteovissa ovi avautuu kapeiden lamellien taittuessa toistensa kanssa päällekkäin. Näin taiteovi ei tarvitse erillistä tilaa avautumista varten. Taiteovia käytetäänkin yleisimmin ahtaissa tiloissa, kuten eteisessä. Myös oviaukon ollessa poikkeuksellisen iso on taiteovi käyttökelpoinen ratkaisu. Näin voidaan esimerkiksi kaksi huonetilaa tarpeen mukaan helposti yhdistää tai erottaa. Taiteovi vaatii n. 10 % oviaukon mitasta suljettuna ollessaan. Taiteovi voidaan valmistaa myös pariovirakenteisena.

Taiteovia valmistetaan maalattuina, viilutettuina ja erilaisilla koristepinnoitteilla varustettuna. Mallivalikoima on varsin monipuolinen. Taiteovia löytyy myös lasiosilla varustettuina. Taiteovia löytyy sekä vakiomitoituksellisina että asiakaskohtaisilla mitoilla.

ERIKOISOVET

Sisäovia valmistetaan myös erikoisrakenteisina. Tällöin ovelle asetetaan yleensä poikkeavia vaatimuksia. Erikoisrakenteisia ovia ovat mm.:

- ääneneritysovet
- palo-ovet
- liukuovet
- laminaattipintaiset ovet.

Palo-ovien tyypilliset palonkestoluokat ovat 15 ja 30 minuuttia. Tämä tarkoittaa aikaa jonka ko. ovi vähintään palotilanteessa kestää ennen kuin savu pääsee oven läpi tai ovipinnan lämpötila paloa vastakkaisella puolella nousee liian korkealle.

Erikoisovien hinta on huomattavasti vakio-ovia kalliimpi. Niiden suunnittelussa kannattaa olla yhteydessä asiantuntijaan. Toisaalta vaikkapa yhdistetyllä palo- ja ääneneristysovella voidaan esimerkiksi rakennuksessa sijaitsevat toimisto- ja asuintilat erottaa toisistaan. Asumis- ja työskentelymukavuutta ajatellen erikoisoven käyttö saattaa joissakin tapauksissa parantaa asumismukavuutta oleellisesti. Erikoisovet ovat yleensä raskaampia ja kestävät kulutusta normaaleja sisäovia paremmin. 

Luokitukset

Ovet Artikkelit

 
 

 

RakennusFakta.fi

RakennusFakta.fi auttaa löytämään rakennusalan tuotteita ja ratkaisuja

Tutustu palveluun
 
 
 
 
 
 

RPT Byggfakta Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...