Paloturvallisuus rakennus- ja remontointitöissä

 
 • Kirjoittaja(t): Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Rakentaminen ja remontointityöt aiheuttavat tulipalon riskejä. Varsinkin tulitöiden kanssa kannattaa olla varovainen. Samalla kun rakentaa tai remontoi, voi kodin paloturvallisuutta myös oleellisesti parantaa pienellä taloudellisella panostuksella. Paloturvalliset materiaalit, poistumistiet ja palovaroittimet kannattaa huomioida, kun rakennustöitä suunnitellaan. Turvallisessa kodissa on hyvä asua.

Rakentajan ja remontoijan kannattaa suunnitella työnsä myös paloturvallisuuden kannalta. Uudisrakentamisessa paloturvallisuuden toteutuksen valvonta riippuu hyvin pitkälle siitä, miten tarkasti rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaiset valvovat rakentamista ja rakennusmateriaalien käyttöä. Vanhojen talojen remontoimisen valvontaa eivät säätele mitkään palomääräykset, ellei remontti ole niin laaja, että sen tekemiseen vaaditaan toimenpide- tai rakennuslupa.

Materiaalivalinnoissa voi hinta- ja ulkonäkökysymysten lisäksi miettiä myös palonkestävyyttä. Kustannussäästöt tapahtuvat usein - tietämättä - paloturvallisuuden kustannuksella. Toiset rakennusmateriaalit kestävät vähemmän paloa. Suositeltavaa on esimerkiksi hankkia sisustuslevyjä, jotka eivät syty herkästi eivätkä levitä paloa.

Palomääräyksissä on tarkkaan yksilöity, mitkä materiaalit ovat sallittuja missäkin rakenteissa. Viranomaisten on kuitenkin vaikea tarkastaa materiaalien sopivuutta, ellei valvontaa ole koko rakennusvaiheen ajan. Siksi on hyvä myös itse olla perillä mahdollisimman paloturvallisten materiaalien hankinnasta.

Materiaalivalintojen lisäksi myös rakentamistapa vaikuttaa paloturvallisuuteen. Esimerkiksi korjausrakentamisessa on riskialtista jättää rakenteisiin onkaloita. Oikeisiin lämmitys- ja sähkölaitteiden asennus- ja käyttötapoihin on syytä perehtyä.

Pientaloissa tulee pitää huolta siitä, että tulisijat ja niiden luukut ovat ehjät, ettei savuhormeissa ole halkeamia ja että öljysäiliö on kunnossa ja varustettu ylitäytönestimellä. Tyypillisimpiä tulisijoista aiheutuneiden palojen syitä ovat olleet ylikuumaksi lämmitetty kiuas, liian nopeasta lämmittämisestä johtuva tulisijan tai savuhormin rikkoutuminen ja liian lähelle sijoitetut palavat materiaalit.

Ilmanvaihtokanavat on hyvä puhdistaa ja keittiön rasvasuodatin pestä vaikkapa tiskikoneella.

Vialliset sähkölaitteet, itse tehdyt sähkölaitekorjaukset ja väärin tehdyt sähköasennukset ovat yleisiä tulipalon syitä. Vialliset tai rikkinäiset sähkölaitteet on syytä antaa ammattilaisen korjattavaksi.

Pelastautuminen mietittävä etukäteen

Pelastautumisen kannalta on tärkeää, että ulospääsyteitä on riittävästi ja että ne ovat käyttökelpoisia. Uloskäytävillä ei saa olla poistumista estäviä tavaroita.

Moniin pientaloihin on nykyaikana asennettu kolminkertaiset lämpölasit. Ne eivät useinkaan aukea tai aukeava tuuletusikkuna on liian pieni ulospääsemiseksi. Siksi olisi hyvä etukäteen miettiä, miten päästä ulos - esimerkiksi rikkomalla ikkunat.

Jos kaksikerroksisen rakennuksen toisen kerroksen ikkunat ovat yli 3,5 metrin korkeudella maanpinnasta eikä kerroksesta ole muuta varapoistumistietä, ikkuna varustetaan hätätikkailla. Varatienä käytettävän ikkunan vähimmäisleveys on 500 mm, vähimmäiskorkeus 600 mm ja yhteen laskettu leveys ja korkeus vähintään 1500 mm. Ikkunassa on hyvä olla kiinteä kahva, jotta hätätilanteessa poistuminen ei hidastu.

Ongelmia ulospääsyssä voi aiheuttaa myös poistumisreittinä käytettävien tikkaiden väärä sijoittaminen. Yläkerran huoneesta poistumiselle tärkeät hätätikkaat ovat useasti liian kaukana ikkunasta. Ikkunan sivulle asennettu kahva tai tikkaan sivujohteen jatkaminen helpottavat ulospääsyä. Tikkaiden kuntoa on hyvä tarkkailla. Ruostuminen voi tapahtua varsin huomaamatta.

Hätäpoistumista kannattaa harjoitella. Tulipalotilanteessa on pysyttävä toimimaan nopeasti, tehokkaasti ja paniikitta.

Palovaroitin huomaa savun usein jo ennen syttymistä

Pientalon jokaisessa asuinkerroksessa tulee olla toimivat palovaroittimet. Palovaroittimet voidaan rakentamisen ja remontoinnin yhteydessä suunnitella asennettaviksi niin, että ne ovat sarjaan kytkettyjä. Kun yksi varoitin haistaa savun, kaikki varoittavat. Nykyään on mahdollista asentaa myös järjestelmä, joka katkaisee sähköt, kun palovaroitin havaitsee savua.

Palovaroitin haistaa huoneilmassa olevan savun ennen kuin liekit ovat syttyneet. Savun havaitseminen on oleellisen tärkeää, koska tulipalossa nimenomaan savu uhkaa ensimmäiseksi ihmisen henkeä. Paras ratkaisu on hankkia palovaroitin kaikkiin makuuhuoneisiin ja pelastautumisreitille.

Lieden, uunin, saunan tai pesuhuoneen välittömään läheisyyteen palovaroitinta ei kannata sijoittaa turhien hälytysten välttämiseksi.

Palovaroitin asennetaan kattoon, vähintään puolen metrin päähän seinistä ja muista nurkista. Varoittimien paristo testataan testausnapista painamalla kuukausittain. Paristo vaihdetaan kerran vuodessa.

Tulityöt vaativat valmistelua ja valvontaa

Hitsauslaitteiden ja kulmahiomakoneen käyttö ovat tulitöitä. Ne aiheuttavat remontointi- ja rakennustyössä paloriskin. Kun remonttihommissa hitsataan tai leikataan laikalla, täyttyvät tilapäisen tulityöpaikan tunnusmerkit. Palkkatyössä tällaisissa töissä vaaditaan tulityökorttia. Riittävistä varotoimista on tulitöitä tehdessä aina, myös omalla rakennuksella tai omissa korjaustöissä, huolehdittava. Aina kannattaa miettiä, onko olemassa tulityön korvaavaa, vaihtoehtoista toteutustapaa.

Tulitöiden tekopaikka kannattaa valita huolella. Rakenteiden tulee olla paloturvallisia. Tulityöpaikassa mahdollisesti oleva irtaimisto, varsinkin maalit ja palavat nesteet, lisää huomattavasti syttymisriskiä. Kaikki syttyvä tavara kannattaa ehdottomasti siirtää pois tulityöpaikan läheisyydestä. Sellaiset materiaalit, joita ei voida siirtää turvaan, tulee suojata esimerkiksi tulityöpeitteellä.

Turvallisuutta parantaa, kun korjaustyössä on mukana toinen henkilö palovartijana. Palovartija tarkkailee työympäristöä, sillä tulityön tekijä ei aina havaitse palonalkua työskennellessään.

Tärkeää on huolehtia myös tulityön jälkeisestä vartioinnista. Vartiointia on syytä jatkaa vähintään kaksi tuntia työn päättymisen jälkeen.

Tulipalon nopea kehittyminen yllättää poikkeuksetta tulitöiden tekijät. Palon sammutuksessa on syytä olla varovainen. Hätäiset sammutusyritykset aiheuttavat helposti myös henkilövahinkoja.

Ennen tulitöitä

Tulitöitä ei saa aloittaa ennen kuin

 • tulityötila ja sen ympäristö on siivottu vähintään kymmenen metrin etäisyydeltä
 • palavat materiaalit on poistettu ja siirretty muualle ja palavat rakenteet on suojattu palamattomalla suojapeitteellä, joka asetetaan tiiviisti suojattavan kohteen päälle
 • kohteeseen on varattu palamattomia tulityöpeitteitä tai esim. mineraalivillalevyjä, joilla kohde eristetään ympäristöstä ja estetään kipinöiden yms. leviäminen ympäristöön
 • varmistettu, ettei kohteen ympäristössä ole koneita tai laitteita, jotka vaikuttavat turvalliseen työhön
 • alkusammutuskalusto on työkohteessa
 • on tarvittaessa järjestetty tulityövartiointi

Tulityön aikana

Muista, että

 • sekä lämpö että kipinät aiheuttavat palovaaran
 • hitsauskipinän lämpötila saattaa olla jopa yli 1000 °C ja se saattaa lentää yli 10 metrin päähän tulityökohteesta
 • hioma- ja katkaisulaikkatyö on palon kannalta yhtä vaarallista kuin esimerkiksi hitsaus tai polttoleikkaus
 • irtileikatut ja putoavat metallikappaleet aiheuttavat suuren palovaaran
 • tulityövartiointi on järjestettävä koko tulityön ajaksi, myös taukojen ajaksi

Tulityön jälkeen

Tulityön päätyttyä vartiointia jatketaan vähintään yksi tunti (kattotulitöissä samoin tunti). Tulityövartiointi edellyttää jatkuvaa läsnäoloa tai paikan jatkuvaa valvontaa. Kytevät kipinät voivat sytyttää tulipalon jopa vuorokausien kuluttua työn päättymisestä.

Sammutusvälineet kannattaa hankkia jo rakennusvaiheessa

Sammutusvälineitä on hyvä hankkia jo rakennusvaiheessa. Tulitöiden tekeminen jo edellyttääkin niitä. Sammutin valitaan sen mukaan, minkä tyyppisiä paloja arvellaan syttyvän. Sammutusvälineiden käyttö tulee opetella, huollosta tulee huolehtia ja käyttökunto varmistaa. Tulipalotilanteessa harjoittelu on myöhäistä.

Vesi soveltuu lähes kaikkien aineiden sammuttamiseen, lukuun ottamatta rasva- ja nestepaloja. Vedellä ei pidä myöskään sammuttaa kohteita, joissa on sähköiskun vaara.

Sankoruisku on varsin tehokas vesisammutin, ja puutarhaletkukin toimii oivallisena sammutusvälineenä, kunhan se on tarpeeksi pitkä, vähintään 20 metriä. Myös matto tai tiivis peite toimii hätätilanteessa palon sammuttajana.

Myös käsisammuttimen voi hankkia. Koteihin suositellaan 6 kg:n sammuttimia. Käsisammuttimet toimivat kerrallaan vain noin 20 sekuntia, joten on tärkeää osata suunnata sammute heti oikein.

Kysy asiantuntijalta

Pienillä taloudellisilla uhrauksilla pystyy jokainen tekemään paloturvallisuutensa hyväksi paljon. Paloturvallisuutta mietittäessä apua saa pelastuslaitokselta. Palotarkastaja tulee myös pyydettäessä paikan päälle tarkastamaan tehdyt toimenpiteet. Suunnitteluapua ja neuvoja saa myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä, Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki, puh. (09) 476 112 sekä alueellisista pelastusliitoista.

Oikean sammuttimen valinnasta ja käytöstä saa opastusta Sammutinhuoltoliikkeiden liitto Ry:n jäsenliikkeiltä.

 

 
 
 
 
 
 

RPT Docu Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...