Portaat - vaivatonta kulkua ja iloa silmälle

 
  • Kirjoittaja(t): Jukka Vahtila

Talon sisustuksessa portaat antavat runsaasti muodon ja värien vapautta. Muun muassa porrasmallia, eri materiaaleja, puulajeja, pintakäsittelyä, pylväitä, pinnoja ja käsijohteita yhdistelemällä saadaan yksilöllisiä ja huonetiloja elävöittäviä ratkaisuja. Tyylillisesti portaat voivat olla selkeän yksinkertaisia tai muotorikkaita monumentteja.  Silmiä hivelevän ulkoasun lisäksi porrasvalinnassa tavoitellaan hyvää käytettävyyttä, kestävyyttä ja turvallisuutta

Tilankäytön suunnittelu

Määräävä lähtökohta portaiden suunnittelulle on käytettävissä oleva tila. Massiiviset portaat pienessä asunnossa vievät kohtuuttomasti sijaa muilta toiminnoilta ja pienet portaat isossa huonetilassa vaikuttavat epäsuhtaisilta. Porrasratkaisun valinta määräytyy rakennuksen pohjaratkaisun ja järkevän tilavarauksen puitteissa. Portaiden sijoittaminen keskeiselle paikalle taloa takaa vaivattoman siirtymisen rakennuksen tasosta toiseen. Suunniteltaessa portaita jo olemassa olevaan rakennukseen kannattaa varmistaa mahdollisten kantavien rakenteiden, putkitusten jne. sijainti. Porrashankinnan piiriin kuuluvat useimmiten myös porrasaukon reunaan tarvittavat kerroskaiteet.

Porrasmallit varaavat eri tavalla tilaa portaiden alta. Tilan suuruuden lisäksi tukipylväiden käyttö ja portaiden alapuoleisen tilan korkeus vaikuttavat portaille varatun tilan monikäyttöisyyteen. Mitä vähemmän tukipylväitä ja matalaa huonetilaa tarvitaan, sen moninaisemmin tila on käytettävissä ja helpommin siivottavissa.

Jo suunnittelun alkuvaiheessa porrasvalmistajat avustavat mielellään vaihtoehtojen vertailussa. Eri porrasmallien hahmottaminen ja mitoitusten tarkistus ilman alan erityistuntemusta on varsin vaativa tehtävä. Porrasvalmistajilla on käytössä joustavat menetelmät niin portaiden suunnitteluun kuin valmistamiseenkin, joten yksilöllisen mitoituksen teko ei ole ongelma. Samalla porrasvalmistaja varmistaa portaiden toimivuuden ja normien täyttymisen kussakin tapauksessa. Yleisin ongelma portaiden suunnittelun kannalta on liian pieni tilavaraus, jolloin portaista tulee liian jyrkät. Pienin tilantarve on ns. parviportaissa, joissa askelmien toinen puoli on vuorotellen kavennettu antamaan askeleelle tilaa.

Porrastilaa suunniteltaessa kannattaa tutkia myös erilaiset ikkunoiden sijoittelut. Portaikossa valo pääsee siirtymään kerroksesta toiseen tuoden valoisuutta ja ilmeikkyyttä. Kattoikkunoita käytettäessä portaikon yläosa on usein käytetty vaihtoehto.

Turvallisuus ja käytettävyys

Portaiden oikealla suunnittelulla voidaan putoamis-, kaatumis- ja liukastumisriskiä vähentää. Viranomaismääräykset asettavat askelman maksimikorkeudeksi asuinrakennuksissa 190 mm ja porrasaskelman etenemäksi vähintään 250 mm. Vapaan kulkukorkeuden tulee olla pääsääntöisesti 2100 mm ja vähintään 1 950 mm askelman etureunasta. Lasten putoamis- ja takertumisvaaran poistamiseksi kaiteiden pinnaväli ja askelmien vapaa väli saavat olla enintään 100 mm. Kerroskaiteen tulee yleensä olla vähintään 1000 mm korkea lepotasosta tai kaiteen vaakapuusta lukien. Kaiteen korkeusvaatimus vaihtelee putoamiskorkeuden mukaan. Kaide tarvitaan aina, kun putoamiskorkeus ylittää 500 mm.  Edelleen vapaan porrasaukon (portaiden kapein kohta eli yleensä kaiteen sisäpinnasta seinäkaiteeseen) minimileveys on 700 mm mahdollistaen nopean poistumisen hätätilanteessa. Seinän ja portaan väliin saa jäädä asennettuna enintään 50 mm:n rako. Portaiden tarkat mitoitusvaatimukset löytyvät Rakentamismääräyskokoelman F2-osasta.

Pakollisten määräysten lisäksi turvallisuutta voidaan parantaa käyttämällä askelmiin kiinnitettyjä tai jyrsittyjä liukuesteitä. Haluttaessa askelmat voidaan myös päällystää. Oikein suunnitellut lepotasot vähentävät vahingon vaaraa. Lapsiturvallisuutta puolestaan parantaa teljettävän portin käyttö portaille pääsyn estämiseksi. Oleellinen osa turvallisuutta on huolehtia hyvästä valaistuksesta koko portaiden matkalla. Lasia käytettäessä tulee huomioida lasin sirpalevaaran estäminen (esim. laminoitu lasi), putoamisvaaran estäminen (laminoitu lasi, kaiteet) ja lasiin kiinnityksen kestävyys.

Portaiden käytettävyyttä arvioitaessa kannattaa muistaa asukkaiden erilaiset tarpeet. Vanhemmille henkilöille portaiden jyrkkyys ja askelman korkeus saattavat tuottaa ylivoimaisia vaikeuksia. Kääntyvissä portaissa lepotasollinen ratkaisu on tällöin kiilamaisia askelmia toimivampi. Lapsille puolestaan portaiden kaiteet ovat aina kiinnostava kohde ja putoamisvaaraan kannattaa kiinnittää huomiota. Myös tavaroiden siirtotarve kerrosten välillä on arvioitava. Kapeat portaat yhdistettynä jyrkkiin käännöksiin haittaavat isompien esineiden kuljettamista. Porrasratkaisua tehtäessä kannattaa muistaa, että asukkaat vaihtuvat mahdollisesti useastikin portaiden käyttöiän aikana.

Portaiden hyvä askelääneneristävyys on erityisen tärkeä kiinnitettäessä portaat eri huoneistojen väliseen seinään esimerkiksi rivitaloissa. Kiinnitystapa kannattaa tällöin varmistaa porrasvalmistajalta yllätysten välttämiseksi. Askeläänen eristävyyden parantamiseksi on alalla tehty tuotekehitystyötä viime vuosina. Puuportaiden narinattomuus syntyy portaiden rakenteisiin tulevien liitosten oikealla mitoituksella ja puun normaalin kosteusvaihtelun, ”elämisen”, huomioon ottavilla liitosrakenteilla. Luonnollisesti äänettömyys edellyttää myös huolellisen valmistustavan puutavaran kuivauksesta alkaen.

Sisustuksellisuus

Tilankäytön ja turvallisuuden puitteissa voi suunnittelussa paneutua portaiden ulkoasuun. Porras on asunnon sisäilmeeseen voimakkaimmin vaikuttavia osia. Niinpä onnistuneella porrasvalinnalla korostetaan asunnon tyylisuuntaa, saadaan huonetilan sisustukseen rytmisyyttä, toivottu sävymaailma, eloisuutta sekä valon ja varjon leikkiä.

Vaikuttavin tekijä on luonnollisesti porrasmalli (kts. kuva). Erilaiset kaarevuudet, lepotasot, pylväät ja käännökset tuovat ilmeikkyyttä portaisiin. Porrasmallin lisäksi ulkoasua voi vaihdella:

-valittavalla puulajilla
-metallirungon valinnalla
-pintakäsittelyillä
-umpi- tai avoporrasvalinnoilla
-käsijohteiden mallilla
-kaidepinnamallilla ja pinnojen kiinnitystavalla
-umpikaiteella ja sen materiaaleilla
-askelmien kiinnitystavalla
-askelmien liukuesteillä
-alimman askelman poikkeavalla muotoilulla
-säleiköillä.

Useimmat ulkoasuun vaikuttavat tekijät eivät ole toisistaan riippuvaisia, joten eri yhdistelmillä   saadaan rajaton määrä yksilöllisiä porrasratkaisuja.

Pintakäsittelyinä portaissa käytetään lakkausta, petsausta, maalausta ja öljyvahausta. Pintakäsittelyn osalta suosiota ovat lisänneet portaat, joissa on yhdistetty maalattuja ja lakattuja pintoja. Näin saadaan tasapaino puupinnan ja maalatun pinnan välille sekä lisätään portaiden ilmeikkyyttä korostamalla porrasrakenteen osia erilaisella pintakäsittelyllä. Yleisimmin askelmat lakataan ja muut osat maalataan.

Umpiportaassa askelmien väli on suljettu levyllä, kun taas avoportaassa askelmien väli on avoin. Umpiportailla saadaan jykevämpi vaikutelma ja estetään näkyvyys portaiden taakse jäävään osaan asuntoa. Avoporras puolestaan tarjoaa keveyttä, avaruuden tuntua ja valoisuutta.

Käsijohteiden ja pinnojen malleja löytyy useampia kaikilta valmistajilta. Pinnoja on saatavina sekä suorakulmaisina että sorvattuina malleina. Pinnat voidaan kiinnittää joko ruuvaamalla tai upottamalla portaiden reisilankkuun ja kaiteen käsijohteeseen.

Umpikaiteen osalta suosiota ovat lisänneet metallisten ja lasisten osien yhdistäminen puurunkoon. Näin saadaan joissain tapauksissa paremmin muuhun sisustukseen sopiva kokonaisuus.

Puuportaissa puulajeista yleisin on mänty. Seuraavaksi eniten käytetään koivua. Myös muita puulajeja, kuten tammea ja pyökkiä, on saatavana erikoistilauksesta. Korkealaatuisten jalopuisten portaiden käyttö on yleistynyt. Puulajeista mänty on pehmein, jolloin kolhujen ja painumien riski on isoin. Toisaalta mahdollinen kunnostus on vastaavasti helpompi tehdä.

Metallirunkoisen portaan valinnalla saavutetaan hoikemmat rakenteet ja perinteisistä portaista poikkeava ulkoasu. Tilaratkaisusta riippuen tämä saattaa lisätä huoneiston valoisuutta. Metalliportaisiin voidaan yhdistää myös puisia, kivisiä ja lasisia osia.   

Portaiden yhteyteen on mahdollista suunnitella säleikköjä. Säleiköt voivat esimerkiksi rajata porrastilan huonetilaan päin tai niillä voi korvata kerroskaiteen.

Käytetyn puutavaran laatu ja laadun tasaisuus vaikuttavat portaiden ulkoasuun. Oksattomalla raaka-aineella ja yleisimmin käytetyllä terveoksaisella puutavaralla saadaan esteettisesti varsin erilainen vaikutelma. Useammasta kappaleesta liimatuissa osissa tasaisen vaikutelman aikaansaaminen perustuu myös ammattitaitoiseen liimattavien kappaleiden asetteluun ja valintaan niin, että häiritseviä eroja ei synny. Esimerkiksi jalopuissa eri sävyiset kappaleet tai männyn osalla erilaiset syysuunnat saattavat tehdä epämiellyttävän vaikutelman

Eri valmistajilla löytyy esitteistä ja kotisivuilta esimerkkikuvia toteutetuista portaista. Nämä auttavat huomattavasti valittaessa niin porrasmallia kuin eri detaljeja. Kannattaa aina tutustua useamman toimittajan valikoimaan ennen ostopäätöksen tekoa. Tyypillisiä valmistajakohtaisia eroja ovat käsijohde- ja pylväsprofiilit, kaidepinnojen kiinnitystavat, askelmien kiinnitystapa ja reisilankkujen muotoilu. Joustavuus eri puulajien, porrasmallien ja pintakäsittelyjen osalta vaihtelee toimittajittain. Rakenteellisten erojen lisäksi raaka-aineen ja pintakäsittelyn laadussa sekä puupintojen viimeistelyssä on eroja.

Portaiden tilaus ja toimitus

Valtakunnallisia porrasvalmistajia on Suomessa kymmenkunta, joiden lisäksi löytyy lukuisia pienempiä paikallisia yrittäjiä. Teollisesti valmistettujen portaiden etuna ovat tuotteiden tasainen laatutaso, koetellut rakenneratkaisut sekä ison toimittajan kyky kantaa kokonaisvastuu toimituksesta. Paikallisella valmistajalla on puolestaan etuna joustavuus toteutuksen tekniikassa ja mahdollisuus tiiviiseen yhteistyöhön koko porrashankinnan ajan.  

Suunniteltaessa portaita olemassa olevaan tilaan kannattaa pyytää valmistajan edustaja paikan päälle varmistamaan mitoituksen oikeellisuus. Uudisrakennuksessa rakennuspiirustusten mukaan tehtävä porrastilaus saattaa johtaa sovitusvaikeuksiin, mikäli rakennuksen mitat jostakin syystä poikkeavat suunnitellusta. Portaiden mitoituksen muuttaminen työmaalla on varsin hankalaa ja lopputulos saattaa laadullisesti kärsiä. Portaiden tilaaminen osana talotoimitusta siirtää mitoituksellisen kokonaisvastuun talopakettitoimittajalle. Hankittaessa portaat erillisellä kaupalla varmin tapa on tilata portaat vasta portaiden ympäristön valmistuttua, jolloin mitat ovat porrastoimittajan tarkistettavissa rakennuspaikalla. Näin mitoitusvastuu on alaan erikoistuneella toimittajalla. Rakennusvaiheessa myös tulevan kalustuksen vaikutus porrasvalintaan on helpompi hahmottaa. 

Portaat toimitetaan pääsääntöisesti valmiiksi pintakäsiteltyinä, jolloin työmaalla tehtäväksi jää vain kokoonpano ja paikalleen asennus. Monimutkaisemmat porrasrakenteet kannattaa tilata paikalleen asennettuina. Yksinkertaisimmat portaat voi tilata osina tai elementteinä kiinnitystarvikkeineen ja hoitaa asennus valmistajan ohjeiden mukaan. Portaat kannattaa suojata asennuksen jälkeen rakennusvaiheen ajaksi mahdollisia kolhuja ja roiskeita vastaa. Suojaus kannattaa tehdä huolellisesti, sillä huonosti asetetun suojan alla yksikin hiekanmuru tekee paljon vahinkoa.

Porrastyypit

Porrastyypin valinta tapahtuu tilankäytön suunnittelun pohjalta parhaaseen käytettävyyteen ja esteettisyyteen tähdäten. Porrasvalmistajilta löytyy sekä vakiotyyppisiä portaita että kohdekohtaisesti toteutettavia porrastyyppejä. Portaat voivat olla joko oikealle tai vasemmalle kiertyviä. Porrasvalmistajat ry (www.porrasvalmistajat.fi) on vakioinut kirjavan käytännön eri porrastyyppien nimeämisessä. Eri porrastyyppien nimitykset eivät tosin ole vielä käytännössä täysin vakiintuneet. Käytössä on valmistajakohtaisia nimityksiä ja kannattaa aina varmistaa yhteinen käsitys oikeasta tyypistä. Tavanomainen yhden nousun suora porras on suora porras, yhden suoran kulman käänteen tekeviä portaita kutsutaan L-portaiksi ja täyden 180 asteen käännöksen portaita kutsutaan U-portaiksi. Varustettaessa suora porras lepotasolla tulee siittä lepotasollinen suora porras ja lepotasollisen portaan tehdessä 180 asteen käännöksen kutsutaan sitä Y-portaaksi.

Porrassanastoa

 Oheisissa kuvissa on esitetty yleisimmin käytetyt portaan eri osien nimitykset. Muita porrastermejä ovat mm.:

Portaan kaiteen kätisyys ilmoitetaan sen mukaan kummalla kädellä käsijohteeseen tartutaan portaita ylöspäin noustessa.

Portaiden suunnan kätisyys ilmoitetaan vastaavasti sen mukaan kumpaan suuntaan portaat kääntyvät ylöspäin noustessa.

Syöksy tarkoittaa portaan kaltevaa osaa kokonaisuudessaan. Syöksyn leveys on täten portaan leveys kaiteen ulkopinnasta seinään.

 

 
 
 
 
 
 

RPT Docu Oy:n tietojenkäsittelyä, tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet

Jatkamalla verkkosivustomme ja palvelujemme käyttöä hyväksyt, että keräämme tietoja vierailuistasi. Tietosuojaperiaatteissamme kerromme, mitä tietoja keräämme ja miksi sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytetään. Lue lisää...